Pre náš kraj
IDEME ĎALEJ 2022 – 2026
Pre náš kraj
Úspechy

Vízia pre kraj: Najdynamickejšie sa rozvíjajúci kraj na Slovensku

Žilinský kraj ponúka mimoriadne atraktívne podmienky pre kvalitný život pre ľudí všetkých vekových generácií. Chceme, aby Žilinský kraj bol pre jeho obyvateľov tým najlepším miestom na život.

Aby tu rodiny vždy našli potrebnú vybavenosť – škôlky, základné a stredné školy, fungujúcu dopravu, dostupnú zdravotnú starostlivosť aj potrebnú pomoc pre seniorov. Chceme, aby náš kraj bol výkladnou skriňou Slovenska, krajom, ktorým sa môžeme s hrdosťou prezentovať doma i vo svete.

Úspechy
CleanShot 2022-10-13 at 09.28.55@2x

ZA stále lepšie zdravotníctvo

✓ Dobudovať centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti v budovách polikliník v Turzovke, Bytči, Hrádku i v Turčianskych Tepliciach

✓ Vytvoriť pracoviská magnetickej rezonancie aj v Liptovskej a Hornooravskej nemocnici

✓ Rekonštruovať internistický pavilón a vybudovať novú kuchyňu v Kysuckej nemocnici

✓ Vybudovať novú rehabilitáciu v poliklinike v Námestove

✓ Pripraviť na dostavbu skelet polikliniky v Námestove s víziou hospicu a intenzivistického centra

✓ Vybudovať v Žilinskom kraji aspoň jeden hospic

✓ Pokračovať a rozšíriť stabilizačné programy pre zdravotníkov a podporiť vznik nových ambulancií

CleanShot 2022-10-13 at 09.29.42@2x

ZA kvalitnejšie cesty a pohodlnejšie cestovanie

✓ Postupne realizovať rekonštrukcie ďalších ciest a mostov zo zásobníka investičných projektov podľa nastavených kritérií

✓ Zrealizovať pripravené projekty ciest a mostov v objeme 39 mil. €

✓ Obnoviť a skvalitniť techniku určenú na bežnú cestnú údržbu

✓ Pokračovať v zavádzaní integrovanej verejnej dopravy postupne vo všetkých regiónoch kraja tak, aby všetci cestujúci mohli na jeden cestovný lístok cestovať vlakom, prímestským aj mestským autobusom

✓ Aktívne spolupracovať s Ministerstvom dopravy SR pri riešení problémov v doprave – ciest 1. triedy, rýchlostnej cesty R3 a diaľníc D3 a D1

CleanShot 2022-10-13 at 09.30.47@2x

ZA vzdelanejšiu a zdravšiu mládež

✓ Modernizovať odborné vzdelávanie cez pripravené projekty rekonštrukcií stredných škôl
Vybudovať nadstavbu budovy konzervatória v Žiline

✓ Realizovať opatrenia na úsporu energií na SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši

✓ Ďalej posilňovať a zvyšovať úroveň duálneho vzdelávania s cieľom udržať si vedúce postavenie medzi krajmi v duálnom vzdelávaní

✓ Zefektívniť využívanie školských areálov vybudovaním pilotného stredoškolského kampusu, založeného na spojení viacerých stredoškolských areálov

✓ Rozvíjať šport dostupný pre všetkých, pokračovať v modernizácií športovísk

✓ Vybudovať hokejovú akadémiu s výstavbou tréningovej hokejovej haly

✓ Zaviesť grantovú schému pre prácu s mládežou

✓ Zaviesť ďalšie nové atraktívne učebné odbory podľa požiadaviek trhu práce

✓ Posilňovať inklúziu stredoškolských študentov debarierizáciou školských priestorov

CleanShot 2022-10-13 at 09.33.01@2x

ZA udržanie života v našich regiónoch a ďalší rozvoj turizmu vo všetkých regiónoch kraja

✓ Pokračovať vo výstavbe Cyklovážskej magistrály predovšetkým úseku Strečno – Vrútky

✓ Podporovať ekologickú dopravu (elektromobilita, cyklodoprava, nabíjacie stanice)

✓ Metodicky pomáhať obciam a mestách pri projektovom spracovaní cyklociest v Rajeckej doline a smerom na Kysuce.

✓ Pripravovať a realizovať projekty na ozdravovanie klímy

✓ Vytvoriť grantovú schému na zamedzenie klimatických zmien v kraji

✓ Pokračovať vo vytváraní katalógu regionálnych produktov a podporovať ich marketing a predaj

✓ Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi a vytvárať ďalšie cezhraničné spolupráce na spoločných projektoch

✓ Podporovať budovanie nových zaujímavostí a atraktivít cez Krajskú organizáciu cestovného ruchu i cez grantové schémy ŽSK.

CleanShot 2022-10-13 at 09.31.36@2x

ZA stále kvalitnejšie sociálne služby

✓ Budovať chýbajúce sociálne služby v kraji

✓ Vybudovať domov na polceste Antares v Čadci ako prvé bývanie pre deti z detských domovov a ľudí v krízových životných situáciách

✓ Postaviť autistické centrum v okolí Žiliny a v Ružomberku

✓ V prípade získania financií z Plánu obnovy rekonštruovať areál školy v Mošovciach na geronto-psychiatrické, zdravotno-sociálne zariadenie

✓ Rozvíjať a podporovať Nadáciu ŽSK pre pomoc rodine

✓ Podporovať a vytvárať Rodinné centrá pomoci v ďalších regiónoch Žilinského kraja podľa príkladu Rodinného centra pomoci v Žiline

✓ Podporovať komunitné sociálne služby (denné stacionáre, starostlivosť v domácom prostredí)

✓ Podporovať a rozvíjať sociálne podniky pri zabezpečovaní tovarov a služieb

✓ Vytvárať podmienky pre sociálne alebo štartovacie bývanie v nedostatočne využitých objektoch ŽSK

CleanShot 2022-10-13 at 09.33.47@2x

ZA kultúru, ktorá prepája

✓ Aktívne chrániť, udržiavať, využívať a odovzdávať naše nehmotné kultúrne dedičstvo prostredníctvom verejných podujatí s dôrazom na obyvateľov a návštevníkov kraja

✓ Pripraviť rekonštrukciu hradu Likava

✓ Pokračovať v revitalizácii Slanického ostrova umenia

✓ Prepojiť oravskú a kysuckú lesnú železničku

✓ Podporiť rozvoj skanzenu v Pribyline i Vychylovke

✓ Riešiť odstavné plochy v Budatíne i pri skanzene vo Vychylovke

✓ Nastavovať efektívne fungovanie kultúrnych inštitúcií

✓ Naďalej podporovať nezávislú kultúru v Žilinskom kraji

✓ Debarierizovať kultúrne zariadenia a vytvoriť virtuálne a interaktívne (Smart) expozície

CleanShot 2022-10-13 at 09.36.01@2x

ZA hodnotu za peniaze

✓ Znižovať energetickú náročnosť budov v správe kraja prechodom na alternatívne zdroje energie, ako odpoveď na obrovský rast cien energii

✓ Posudzovať projektové zámery podľa kritéria „hodnoty za peniaze“

✓ Zvyšovať transparentnosť, efektívnosť a kvalitu procesov a činností nastavovaním objektívnych hodnotiacich kritérií

✓ Zvyšovať profesionalitu a atraktívnosť pracovných príležitostí vo verejnej správe ŽSK

✓ Efektívne využívať majetok župy pre služby vo verejnom záujme

✓ Zvyšovať kybernetickú bezpečnosť Úradu

✓ Vytvoriť novú modernú smart webovú stránku

POZRITE SI PRÁCU V NAŠICH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj