Čo ponúkam

PROGRAM STAROSTLIVOSTI
O ŽILINSKÝ KRAJ

pretože
“NÁŠ KRAJ JE NÁŠ DOMOV”

Vychádza z dvoch princípov

Program starostlivosti je zameraný najmä na ľudí. Chceme urobiť zo žilinskej župy kraj „priateľský k rodinám“.

Každý región kraja je rovnako dôležitý, a musí to byť cítiť na ich rozvoji. Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, Horné Považie, všetky sú dôležité.

Zdravie ako najcennejšia hodnota

 

Naše zdravie je to najcennejšie čo máme, a čo si musíme chrániť. Naše zdravotníctvo však nefunguje dobre. Za veľa peňazí toho dostávame príliš málo.
Chodíme do nemocníc, ktoré mnohé dlhodobo chátrajú a neposkytujú nám dôstojné podmienky pre liečbu v prípadoch, ak ju my a naši blízki potrebujeme. Nemocnice je potrebné spravovať hospodárne a všetky nákupy akéhokoľvek materiálu, či zdravotníckej techniky nakupovať maximálne transparentne.
Lekári a sestry svojou obetavou prácou zachraňujú ľudské životy, a preto musia mať vytvorené dobré podmienky, aby neodchádzali do zahraničia za lepším ohodnotením ich práce.

Riešenia pre náš kraj:

 1. Postupne, ale intenzívne modernizovať a profilovať nemocnice, ktoré má ŽSK vo svojej správe – so zameraním sa na prístrojové vybavenie, revitalizáciu vonkajších a vnútorných priestorov a v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 2. Investovať nielen do rekonštrukcií, ale i do zdravotníckeho personálu
 3. Pokračovať v obnove a skvalitňovaní služieb pôrodníc
 4. Posilniť ADOS a mobilné hospice v snahe o čo najdlhší pobyt pacienta v domácom prostredí
 5. Prepájať služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 6. Integrácia a územná koncentrácia základnej zdravotnej starostlivosti musí obsahovať:
 • vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, tak aby bola zdravotná starostlivosť čo najviac koncentrovaná v spoločných budovách
 • zabezpečenie dostatočných kapacít odbornej zdravotnej starostlivosti, bez dlhých čakacích termínov. Zabezpečenie siete všeobecných a odborných lekárov musí čo najviac zodpovedať počtu obyvateľov spádovej oblasti. Pomáhať pri zazmluvňovaní výkonov lekárov, čo je často najväčší problém pri zriaďovaní a obsadzovaní ambulancií
 • pripraviť v spolupráci s obcami motivačný program na pritiahnutie mladých lekárov na vidiek, ale i do regionálnych nemocníc.

 

 

Sociálne služby a kvalitná starostlivosť pre odkázaných

 

Demografický vývoj je neúprosný. Slovensko čelí starnutiu populácie. Od začiatku 90. rokov populácia u nás zostarla o 5,5 roka. Na sto detí dnes pripadá až 88 seniorov.

Priemerný vek obyvateľstva SR sa do roku 2060 zvýši o 9 rokov, resp. 24 % a priblíži sa tesne k hranici 50 rokov. Odborníci varujú, že starnutie bude prebiehať skokovo a dynamicky.

Zodpovední politici musia byť pripravení a klásť dôraz na sociálnu starostlivosť a dostatok kapacít pre našich seniorov a výrazné zlepšenie zdravotno-sociálnej starostlivosti Do realizácie programu sa treba pustiť okamžite.

Riešenia pre náš kraj:

 1. Prepájať služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti – so zameraním na čo najdlhšie udržanie klienta, v domácom prostredí , rozvoj ambulantných služieb.
 2. Rozvíjať terénne formy sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti s dôrazom na seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.
 3. Pripraviť sa na zvyšovanie počtu seniorov a ľudí s odkázanosťou na pomoc iných rozširovaním kapacít pobytových zariadení.
 4. Zaviesť spravodlivý princíp financovania verejných i neverejných zariadení a podporovať lepšie materiálne a finančné ohodnotenie zamestnancov sociálnych služieb.
 5. Zamerať sa na rozvoj služieb krízovej intervencie
 6. Realizovať opatrenia podporujúce rast zamestnanosti, ako napr. podpora systematického poskytovania asistenčných a sociálnych služieb v obciach, kde žijú sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.
 7. Podporovať vznik subjektov sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou znevýhodnených skupín. (zvyšovanie profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb soc. inklúzie pre štátnu správu, samosprávu a MVO prostredníctvom vytvorenia systému celoživotného vzdelávania)

 

Moderné školy pripravujúce mládež na svoju budúcnosť

Budúcnosť mladých ľudí závisí od toho, či si nájdu prácu, a či zareagujú na dopyt zamestnávateľov. Na Slovensku čelíme problému, že školy vo veľkej miere produkujú absolventov, ktorí  si nechcú nájsť uplatnenie na regionálnom trhu práce. Je preto potrebné budovať povedomie mládeže o svojom regióne, kraji.

Riešenia pre náš kraj:

 1. Zabezpečiť zvýšenú orientáciu škôl na potreby trhu práce, prostredníctvom intenzívnej spolupráce s úradmi práce, ale najmä regionálnymi firmami
 2. Podporiť vznik nových študijných odborov, ktoré reagujú na aktuálne potreby trhu práce s perspektívou udržania mladých ľudí v regióne (napr. vzdelávanie v elektronizácii v každom odvetví hospodárstva v regióne, vo verejných službách,…)
 3. V spolupráci so zamestnávateľmi dosiahnuť zvýšený podiel účasti žiakov SŠ na praktickom vyučovaní – skutočná realizácia systému duálneho vzdelávania.
 4. Racionalizovať systém stredného školstva v ŽSK, dôležité kritérium musí byť množstvo žiakov i udržanie tradičných odborov v regióne.
 5. Rozvíjať a podporovať voľnočasové aktivity, dobrovoľníctvo mladých ľudí.
 6. Motivovať školy v zapájaní sa do športových súťaží napríklad i organizovaním „krajskej atletickej ligy“
 7. Sprístupňovať školy študentom so ZŤP postupnou debarierizáciou priestorov a ich integrovaním.
 8. Zabezpečiť rovnaké podmienky pre financovanie stravovacích služieb verejných a súkromných škôl.
 9. Oceňovať učiteľov, ktorí vedú mládež k tvorivosti, zodpovednosti a samostatnosti (finančne či formou prestíže) pri vyhodnocovaní kvality výuky

 

Cestovný ruch, ktorý rozvíja región

Bohatstvom Žilinského kraja je krásna príroda a mnohé turistické atrakcie, ktoré je potrebné lepšie propagovať. Reálne úsilie si vyžaduje zlepšenie turistickej infraštruktúry a ochranu našich pamiatok a tradičného vidieckeho života, udržiavanie folklórnych tradícií.

Riešenia pre náš kraj:

 1. Podporovať firmy vyrábajúce regionálne produkty.
 2. Aktívne podporovať kultúrnu infraštruktúru, divadlá, bábkové divadlo.
 3. Pokračovať v oprave a rekonštrukcii historických pamiatok a zatraktívňovaní múzeí.
 4. Zaviesť zľavnené vstupy pre viacdetné rodiny do zariadení VÚC, čím sa zvýši návštevnosť kultúrnych podujatí, divadiel, pamiatok a múzeí
 5. Podporovať aktivity zabezpečujúce kultúrne a športové vyžitie obyvateľov kraja, s dôrazom na prepájanie generácií.
 6. Reálne budovať a obnovovať turistické trasy, cyklotrasy, prepájať s existujúcimi cyklotrasami a trasy pre bežecké lyžovanie. Rozširovať ponuky služieb pre ich užívateľov.
 7. Budovať bezbarierový verejný priestor, v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 8. Podporovať hospodársky rozvoj na vidieku.
  • Podpora a rozvoj miestnych komunít s cieľom zvýšenia kvality života na vidieku, zvýšenia zamestnanosti, dobrovoľníctva
  • Podpora mladých farmárov, samostatne hospodáriacich roľníkov
  • Podpora kultúry na vidieku

 

Kvalitné cesty a regionálna doprava, ktorá prepája

Doprava je v kraji v kritickom stave. Finančné prostriedky z eurofondov na diaľnice sa minuli, pretože vlády stavali diaľnice draho a tiež pomaly. EÚ však zažíva ekonomickú konjunkciu a ťaží z toho aj Slovenská republika.

Preto sa finančné prostriedky pre občanov stojacich denne v kolónach v autách, dajú nájsť. Je to otázka priorít, z ktorých tá dopravná bola v posledných rokoch v úzadí.

Riešenia pre náš kraj:

 1. Aktívne sa zasadiť za (do)budovanie diaľničného prepojenia a dobudovanie diaľničných úsekov D1, D3 a rýchlostných ciest R1, R3, prípadne ich pretransformovanie na preložky ciest I. triedy
 2. Zabezpečiť opravy a údržby existujúcich komunikácií, chodníkov a mostov na základe prioritizácie opráv v kraji, rekonštrukcia a modernizácia krajských ciest II. a III. triedy, so zameraním sa na kvalitu a efektivitu poskytovaných prác a v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím
 3. Optimalizovať autobusovú a vlakovú osobnú prepravu, s dôrazom na vyváženosť dopravnej obslužnosti, najmä vzhľadom na nedostupnosť vlakovej dopravy v niektorých častiach regiónu. Pripraviť motivačný plán na efektívnejšie využitie hromadnej dopravy
 4. Zavedenie integrovaného dopravného systému (Kysuce, Orava, Turiec) – podobne ako na trati Žilina-Rajec

 

Devíza kraja do budúcnosti - zdravé prostredie

V ochrane životného prostredia máme stále veľké rezervy, a pritom má kvalita životného prostredia bezprostredný vplyv na náš život. Na Slovensku vznikne ročne takmer 1,9 milióna ton komunálneho odpadu, čo je asi 350 kilogramov na jedného obyvateľa.

Až polovica toho, čo vyhadzujeme do smetí, by sa ešte dala zužitkovať. Je zrejmé, že riešenie ekologických problémov bude vyžadovať zapojenie sa všetkých ľudí, ba v niektorých prípadoch až zmenu myslenia a návykov.

Preto úloha kraja je najmä v šírení osvety a vzdelávania mladých ľudí na stredných školách v pôsobnosti župy.

Riešenia pre náš kraj:

 1. Pristupovať k vodnému, lesnému, pôdnemu i nerastnému bohatstvu s úctou, aby sme dokázali krásy zachovať pre ďalšie generácie.
 2. Skvalitniť systému zberu, separácie a zneškodňovania, resp. zhodnocovania odpadu, napr. formou podpory projektov realizovanými obcami a MNO
 3. Podporovať vzdelávacie aktivity, ktoré povedú k zlepšeniu povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia v obciach, školách.

 

Transparentnosť a otvorenosť a spolupráca ako základ dobrého spravovania kraja

Dobre spravovaný kraj predpokladá otvorený prístup, transparentnosť a prístup k informáciám pre všetkých občanov. Obyvatelia kraja si zaslúžia za svoje dane kvalitnejšie služby, ktoré im uľahčia ich život.

Je však rovnako dôležité, aby župa postupovala ekonomicky, nakladala s finančnými prostriedkami zodpovedne a úsporne ako dobrý hospodár. Život na dlh nie je dlhodobo možný, vždy to musí niekto zaplatiť.

Kraj by sa mal usilovať prepájať jednotlivých aktérov v súkromnom i neziskovom sektore.

Riešenia pre náš kraj:

 1. V snahe o zodpovedné riadenie zaviesť princípy open government. Pri veľkých investíciách zaviesť konzultácie s verejnosťou pred spustením projektu a podporovať občiansku kontrolu financií, ktoré míňa ŽSK
 2. Zamerať sa na ekonomiku verejných služieb (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby) orientáciou na výsledky (podobne ako na národnej úrovni cez projekt Hodnota za peniaze) pri financovaní verejných služieb prostredníctvom subjektov verejne správy, neziskových organizácií a podnikateľských subjektov s cieľom efektívneho riadenia rozpočtu VÚC.
 3. Presadzovať spoluprácu verejného a súkromného sektora (podnikateľského a neziskového) v oblasti inovačných projektoch, marketingu, sieťovania pri budovaní imidžu Žilinského kraja.
 4. Vybudovanie systematickej podpory pre začínajúce podniky (podnikateľské, ale aj neziskové) – start-up, podpora sociálneho podnikania bez znevýhodňovania existujúcich podnikateľských subjektov.